Terms and conditions en Pivacy policy

Terms and conditions

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van De Beachparty-applicatie (hierna: de Applicatie), beheerd en uitgebaat door vzw De Chirovrienden van Westrode, met maatschappelijke zetel te Breemweg 5 A, 1861 Meise(Wolvertem) en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0546.957.561 (hierna: de Organisator).

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, aangezien elk gebruik van de Applicatie uw aanvaarding van de hierin vervatte Gebruiksvoorwaarden inhoudt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang en elk gebruik van de Applicatie.
Door downloaden van de Applicatie, bevestigt u deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Het aanmaken van een account, het aanmelden bij een account en elk ander gebruik van de Applicatie vormt tevens een erkenning en aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities
“Account”: de persoonlijke gebruikersaccount die door de Applicatie wordt gegenereerd zodra de Gebruiker zich heeft geregistreerd via zijn Google account, Facebook account of door het invullen van het (elektronisch) registratieformulier.
“Gebruiksvoorwaarden”: deze gebruiksvoorwaarden die de toegang tot en het gebruik van de Applicatie regelen.
“Applicatie” of “Platform”: een door de Organisator aan de Gebruiker ter beschikking gesteld platform voor de organisatie van evenementen en die toegang geeft tot het gebruik van bepaalde Diensten.
“Gebruiker”: elke natuurlijk persoon die de Applicatie download en een Account aanmaakt.
“Diensten”: de diensten waarvan de Gebruiker gebruik kan maken na het downloaden van de Applicatie zoals maar niet beperkt tot: het aankopen van tickets voor een evenement, het aankopen van merchandising of tegoed voor dranken,…
“Content”: de inhoud die door een Gebruiker wordt geüpload met de bedoeling deze te delen op het Platform, d.w.z. foto’s, afbeeldingen, teksten, berichten,…

Artikel 2 Doel van de Applicatie
De Applicatie is een platform bestemd voor de totaalbeleving van de Gebruiker op één of meerdere door de Organisator georganiseerde evenementen.
Via de Applicatie kan de Organisator onder meer (maar niet beperkt tot) de Gebruiker informeren over een evenement, kan de Gebruiker onder meer (maar niet beperkt tot) gebruik maken van bepaalde Diensten zoals de aankoop van tickets, dranktegoed, merchandising,… of communiceren met de Organisator en met derden-Gebruikers.

Artikel 3 Toepassingsgebied
Deze Gebruiksvoorwaarden definiëren en reguleren de rechtsverhouding tussen Organisator en de Gebruiker(s) met betrekking tot elk gebruik van de Applicatie.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Applicatie. Het gebruik van de Applicatie omvat onder meer het raadplegen, plaatsen, uploaden en downloaden van Content, het registreren van een account, het aankopen van Diensten,…
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Gebruikers. Niet-geregistreerde gebruikers hebben geen toegang tot de Applicatie.
Elk gebruik van de Applicatie houdt uw erkenning en aanvaarding in van de Gebruiksvoorwaarden die hierin worden uiteengezet.

Artikel 4 Aanmaken van een Account
Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie, dient de Gebruiker een Account aan te maken door (i) het inloggen via zijn/haar Google account; (ii) het inloggen via zijn/haar Facebook-account, of; (iii) het invullen van de persoonsgegevens in het registratieformulier dat ter beschikking wordt gesteld na het downloaden van de Applicatie.
Het Registratieformulier moet volledig, nauwkeurig en naar waarheid worden ingevuld. Bij registratie moeten Gebruikers de Gebruiksvoorwaarden die hierin zijn opgenomen accepteren door het juiste vakje aan te vinken. De Organisator behoudt zich het recht voor om de registratie te accepteren of te weigeren. De Registratie kan worden geweigerd om, onder andere, maar niet beperkt tot, de volgende redenen:
– De Gebruiker verstrekt niet de voor identificatie gevraagde gegevens of de Gebruiker verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
– De Gebruiker probeert zich meerdere of meervoudige keren te registreren door
verschillende namen te gebruiken;
– De Gebruiker maakt ongeoorloofd gebruik van de identiteit van een derde;
– De Gebruiker voldoet niet aan de verplichtingen die in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, heeft deze in het verleden niet nageleefd of de Organisator kan redelijkerwijs aannemen dat hij deze in de toekomst niet zal naleven;
– Elke andere reden op grond waarvan de Organisator redelijkerwijs kan oordelen dat de registratie niet kan worden geaccepteerd.

Bij aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden geven Gebruikers ons de garantie ouder te zijn dan 12 jaar of toestemming te hebben van ouders of voogd. De Organisator behoudt zich het recht voor om zonder enige waarschuwing, onmiddellijk, onvoorwaardelijk en eenzijdig elk Account te sluiten dat in overtreding is met deze of andere bepaalde regels. Tot de 18de
verjaardag van het kind blijven de ouders verantwoordelijk voor het gebruik, transacties en activiteiten van de account.

Na registratie als Gebruiker wordt het Account van de Gebruiker actief na aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. De activering van het Account zal worden bevestigd door een e-mail naar het e-mailadres van de Gebruiker. Daarna krijgt Gebruiker toegang tot de Applicatie.

Gebruikers kunnen hun Account zelf op de Applicatie beëindigen door door middel van de ‘DELETE ACCOUNT’ knop in het profiel. De persoonsgegevens in het Account worden nadien verder verwerkt voor de doeleinden en de duur zoals omschreven in ons Privacybeleid.

Artikel 5 Gebruik van de Applicatie en de Diensten
Het gebruik van de Applicatie is uitsluitend voorbehouden aan Gebruikers. Alleen Gebruikers kunnen gebruik maken van de Diensten die worden aangeboden via de Applicatie.
Bepaalde Diensten kunnen gratis genoten worden, andere Diensten vereisen dat de Gebruiker voorafgaand een geld saldo ter beschikking heeft gesteld in de Applicatie door middel van een betaling in de Applicatie. In zijn/haar Account kan de Gebruiker een overzicht bekijken van alle transacties die hij/zij heeft verricht via zijn/haar Account. Betalingen zijn mogelijk via bancontact, via de bankapp van de Gebruiker of cash op het evenement.
De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle geplaatste Content. Auteursrechtelijk beschermd materiaal dat toebehoort aan derden mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.

De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Applicatie (inclusief hyperlinks), de (inhoud van de) Diensten en de door Gebruikers ingevoerde informatie te wijzigen of te verwijderen.
De Organisator behoudt zich het recht voor om enige Content van de Applicatie en het Platform te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor gevaarlijke, verboden en schadelijke Content; Content die niet classificeert binnen het doel van de Applicatie en voor Content die een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van andere Gebruikers of derden.

Met het oog op het goed en efficiënt functioneren van de Applicatie, behoudt de Organisator zich het recht voor om alle Content die verband houdt met een evenement, te verwijderen na afloop van dit evenement.

Artikel 6 Gerelateerde kosten aan het gebruik van de Applicatie
Door aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden verklaart de Gebruiker zich akkoord met volgende kosten ivm het gebruik van de Applicatie:
● opladen van geld saldo naar de Applicatie : €0.99 incl. btw per oplaadbeurt, ongeacht het oplaadbedrag
● annulatiekost van een ticket : €0.5 incl. btw
● terugstorten van het openstaande geldsaldo vanuit de Applicatie naar de rekening van de geregistreerde Gebruiker: €0.5 incl. btw

Deze kosten zullen automatisch toegevoegd worden bij het uitvoeren van de transacties.

De Gebruiker aanvaardt dat het (gedeelte van het) saldo op de Applicatie als reslutaat van oplaadbeurten in cash geld niet terugvorderbaar is.

De Gebruiker aanvaardt dat het geld saldo op de Applicatie zal komen te vervallen en aan de Organisator zal toekomen indien de Gebruiker inactief is (d.w.z. geen check-ins en / of geen uitgaven en/of geen nieuwe oplaadbeurt ) voor een periode langer dan 14 dagen.

Artikel 7 Fair and Safe Use
De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor élk gebruik dat hijzelf of derden maken van de Applicatie alsook van de hierin aangeboden Diensten via zijn/haar Account. De Gebruiker vrijwaart de Organisator voor alle aanspraken van derden die verband houden met het niet naleven door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden:
De Gebruiker zal zich ervan onthouden de Applicatie en/of de Diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker zal zich daarnaast onthouden van: (i) het doorgeven van zijn/haar Account gegevens aan derden; (ii) het registreren van meerdere accounts door verschillende namen te gebruiken; (ii) het verstrekken van onjuiste persoonsgegevens; (iii) het gebruik van de identiteit van een derde partij of het gebruik van een valse naam; (iv) het inloggen op Accounts die aan een derde toebehoren. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Organisator onmiddellijk in kennis te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van zijn login en wachtwoord en iedere (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van de Applicatie onverwijld aan de Organisator te melden.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de integriteit en juistheid van de door hem geplaatste Content en dat de Content geen inbreuk uitmaakt op enige wettelijke of contractuele verplichting. De Applicatie mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale Content zoals maar niet beperkt tot:
– Het verspreiden, beschikbaar stellen en/of aanbieden van auteursrechtelijk
beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten,
beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de
infrastructuur van Organisator;
– Het verspreiden, beschikbaar stellen en/of aanbieden van seksueel getinte inhoud dan wel haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, ethisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal die verboden wordt door het Belgisch recht;
– Het is daarnaast verboden gebruik te maken van de Applicatie voor de verspreiding van software met als doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden Applicatie te beschadigen.

Het is verboden de toegang tot en het gebruik van de Applicatie op enigerlei wijze te verstoren.

Het is verboden om de Applicatie te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Dienstverlener.

Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zal het account van de Gebruiker onmiddellijk worden afgesloten en/of kan de Organisator naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van volgende acties:
a. Het Account van de Gebruiker voor onbepaalde tijd stopzetten;
b. Het Account van de Gebruiker definitief beëindigen;
c. additionele kosten, boetes en schade vergoeding aanrekenen;
d. de betreffende Content verwijderen;
e. alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.
De Gebruiker beschikt niet over een mogelijkheid tot beroep tegen deze beslissing van de Organisator.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Aansprakelijkheid voor de inhoud van de Applicatie
De Organisator besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Applicatie. Deze inhoud is echter aan wijzigingen onderhevig, kan op elk moment worden verwijderd en wordt u ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van juistheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik op welke wijze dan ook van de inhoud van de Applicatie of voor schade veroorzaakt door het verspreiden ervan, ongeacht of deze inhoud juist of onjuist was.
De Organisator spant zich in om 24/7 toegang te verlenen tot de Applicatie. Gezien de technische kenmerken van het internet en de informatietechnologie, en gezien de noodzaak van periodiek onderhoud, updates of upgrades, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en diensten garanderen. In geval van aanvaardbare onderbreking, onderbreking of verstoring van toegang of diensten, zullen wij alles in het werk stellen om dit binnen de kortst mogelijke termijn te corrigeren. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan diensten via het internet en kunnen niet worden beschouwd als gebreken of verzuim. Zij zullen in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor enige schadevergoeding of ander rechtsmiddel.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van hyperlinks naar de websites van derden. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat deze links werken. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die op de websites van derden wordt gepubliceerd. In geval van een normaal aanvaardbare onderbreking van het functioneren van deze hyperlinks, zal de Organisator al het mogelijke doen om dit binnen de kortst mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid tot enige schadevergoeding of verhaal.
De Organisator staat niet in voor de tijdige en leesbare aankomst van Content die via het interne berichtensysteem kan worden verzonden.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens als gevolg van een technische storing of menselijke fout.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van geld of reputatie, of voor enige andere specifieke directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit, of op enigerlei wijze verband houdend met, het gebruik van de Applicatie. Waar van toepassing, sluiten wij garantie en aansprakelijkheid uit indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker vrijwaart de Organisator tegen iedere aanspraak van overheden of derden wegens inbreuk van welke aard dan ook op deze Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiker zal alle schade die wij of de derden waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten voor wat betreft de uitbating van de Applicatie, hebben geleden door zijn/haar handelen of nalaten op de Applicatie volledig vergoeden.

8.2 Aansprakelijkheid voor door Gebruikers geplaatste Content
De Organisator vestigt de aandacht op het feit dat zij niet de eigenaar is van de Content die door Gebruikers wordt geupload en derhalve niet aansprakelijk is voor deze Content, noch voor eventuele gebreken, tekortkomingen of het illegale karakter daarvan.
De Organisator garandeert niet dat de weergegeven Content geen inbreuk maakt op toepasselijke wetgeving of op rechten of belangen van derden of bezoekers van de Applicatie en kan niet garanderen dat een post van een Gebruiker of een door een Gebruiker geüploade afbeelding correct, volledig en actueel is.
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor door Gebruikers geüploade Content die in strijd is met rechten van derden, het toepasselijke strafrecht of de openbare orde en goede zeden.
Indien een Gebruiker kennis neemt van de aanwezigheid van dergelijke inhoud en meent dat zijn/haar eigendomsrechten zijn geschonden, dient hij/zij de Organisator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat deze passende maatregelen kan nemen.
De Gebruiker die Content heeft geüpload of een bericht heeft geplaatst, is daarvoor als enige aansprakelijk, evenals voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende claims of rechtsgevolgen.

De Gebruiker zal de Organisator vrijwaren en schadeloos stellen voor elke schadeclaim en alle gerelateerde kosten van bezoekers of derden die voortvloeien uit de schending of schending van rechten door de geüploade Content waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.
Gebruikers kunnen de Organisator niet aansprakelijk stellen voor inhoud die door andere Gebruikers is geplaatst, gedrag van andere Gebruikers of Content die door andere Gebruikers is geüpload.

Ingeval van een geschil met een andere Gebruiker, zal de Gebruiker de Organisator niet aansprakelijk stellen en vrijwaren voor elke vorm van claims, eisen en schade die voortvloeit uit dit geschil of op enigerlei wijze hiermee verband houdt.

8.2 Aansprakelijkheid voor gebuirtenissen tijdens de evenementen van de Organisator op het terein van deze evenementen

De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of ongevallen.

Gebruikers kunnen de Organisator niet aansprakelijk stellen voor het verlies van vestairebewijs. Dit als resultaat geeft het niet kunnen teruggeven van de opgeborgen voorwerpen in de vesteare.

Artikel 9 Intellectuele Eigendom
De inhoud van de Applicatie die afkomstig is van ons, inclusief de handelsmerken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, etc. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ofwel aan ons toebehoren ofwel aan derden waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten.
Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoeken Gebruikers van de Applicatie hetzelfde te doen. Intellectuele eigendomsrechten op door Gebruikers geplaatste Content worden niet aan ons overgedragen, maar blijven berusten bij de Gebruiker. De Gebruiker verleent echter een licentie aan andere Gebruikers en aan de Organisator om de Content die hij/zij heeft geplaatst te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

Artikel 10 Overige Bepalingen
Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Wij zullen de nietige/vernietigde bepaling vervangen, waarbij rekening zal worden gehouden met het doel van de nietige/vernietigde bepaling.

In geval van wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, zal de nieuwe versie beschikbaar zijn in de Applicatie en zal een melding worden verzonden naar elke Gebruiker. Deze nieuwe versie zal van toepassing zijn vanaf het volgende bezoek van de Gebruiker aan de Applicatie.
Vanaf dat moment wordt Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze nieuwe versie.

Het is verboden dat de Gebruiker eigen consumpties meebrengt en verbruikt tijdens evenementen van de Organisator op het terein van deze evenenmenten.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is op elk mogelijk geschil.

De rechtbanken van de plaats waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd zijn als enige bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 12 Contact en klachten
Voor aanvullende informatie of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden kan u contact opnemen met Chirovrienden van Westrode, met maatschappelijke zetel te BE 0546.957.561.
Elke klacht of geschil moet worden verzonden per aangetekende brief naar het
bovenvermelde adres.

Pivacy policy

Privacy is belangrijk. De gegevens die we over jou verzamelen geef jij ons in vertrouwen en op datvertrouwen willen we bouwen. Transparant communiceren hoort daarbij. Daarom willen we je meer uitleg geven bij wat we doen met je persoonsgegevens.

Met we bedoelen we natuurlijk vzw De Chirovrienden van Westrode met maatschappelijke zetel gelegen te Breemweg 5 A, 1861 Meise(Wolvertem).

Je persoonsgegevens gebruiken we om je via onze app toe te laten tickets en consumpties voor onze events te kopen (contract) en om beter je interesses en voorkeuren te begrijpen (rechtmatig belang).

Je kan tickets en consumpties nog steeds zonder de app kopen, maar dan steek je meer tijd in aanschuiven en minder in het feest. En aangezien we met de app beter begrijpen wat je wil kunnen we je gepersonaliseerde acties en kortingen aanbieden. Zo bieden we je een betere ervaring en keer je natuurlijk graag terug naar onze toekomstige events. Van die toekomstige events – en ander nieuws – houden we je zeker op de hoogte.
We gebruiken de volgende types persoonsgegevens:
● Voornaam
● Achternaam
● E Mailadres
● (Telefoonnummer)
● (Woonplaats) (straat,number, postal, city, country)
● pseudoniem naam /nickname
● (geslacht)
● (geboortedatum)
● opladen transacties
● uitgaven transacties
● alle interacties tussen jou en het event/organisator;
● persoonlijke tags die je aanzet
● + alle extra velden die door de organisator zelf aangemaakt en gebruikt worden.

Je kan je account manueel verwijderen, sommige data worden dan verwijderd, andere data worden onomkeerbaar anoniem gemaakt, maar wel behouden om boekhoudkundige correctheid te blijven weergeven. we houden je persoonsgegevens bij zelfs nadat het event heeft plaatsgevonden, tot 7 jaar na je bezoek. Dat doen we om te voldoen aan de boekhoudwetgeving.
Ons platform wordt ondersteund door een aantal technische partners, bijv. voor de opslag van je egevens of om berichten te sturen. Zij krijgen dus sommige van je persoonsgegevens. Maar we orgen er wel voor dat ze deze gegevens enkel gebruiken om ons te ondersteunen en dus niet om bijv. hun eigen diensten te promoten. Zij krijgen je persoonsgegevens enkel om technische redenen en niet langer dan nodig.
Je kan steeds een kopie krijgen van jouw persoonsgegevens en meer informatie rond de verwerking van je persoonsgegevens. Contacteer ons daarvoor per mail op info@anykrowd.com. Weet dat je niet alleen kan vragen om een kopij van je persoonsgegevens, maar ook dat we ze corrigeren en in bepaalde gevallen zelfs dat we ze verwijderen.
Indien je een klacht hebt over hoe we omgaan met je persoonsgegevens, stuur ons dan een bericht per mail. We proberen dan samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt kan je ook een klacht neerleggen bij de Belgische GegegevensBeschermingsAutoriteit via deze link.